“Містер Блістер” разом з Deflu оголошує конкурс!

Офіційні правила Конкурсу

1. Загальні положення

1.1.  Офіційні правила (далі за текстом — Правила) встановлюють порядок проведення та обов’язкові умови участі в Конкурсі

1.2. Долучаючись до Конкурсу, кожен учасник тим самим засвідчує повне та належне ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, викладеними у цих Правилах.

1.3. Ці правила можуть бути змінені або/та доповнені Організатором даного Конкурсу в односторонньому порядку без спеціального попереднього повідомлення учасників Конкурсу. Усі зміни та/або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації сайті Містер Блістер.

1.4. Чинна редакція Правил розміщується на сайті Містер Блістер.

1.5. Організатором Конкурсу є ТОВ «Дельта Медікел», далі за текстом – Організатор.

2. Учасники Конкурсу, місце проведення та період проведення Конкурсу.

2.1. Конкурс проводиться в період з 24 травня 2021 року по 4 серпня 2021 року включно (далі за текстом — Період проведення Конкурсу)

2.2. Протягом періоду з 24 травня 2021 року по 1 червня 2021 можна стати Учасником Конкурсу.

2.3. Учасниками Конкурсу вважаються громадяни України у віці від 18 років, які належним чином виконали всі умови цих Правил

3. Умови участі в Конкурсі та заохочувальні Призи.

3.1. Умова участі в конкурсі.

Всім бажаючим стати Учасником конкурсу необхідно залишити свою згоду та номер телефону (з Viber) для організаторів під умовами Конкурсу, оголошеними на сторінці сайта Містер Блістер у період з 24 по 1 червня 2021. Цим самим Учасник підтверджує свою згоду на участь у конкурсі і погоджується з усіма умовами та положеннями цих Правил.

3.2. Процедура проведення конкурсу та визначення переможців та оголошення результатів, строки, призи

2 червня 2021 року організатор відправляє за залишеними номерами телефону через Viber месенджер опитувальник в гугл формі.

Протягом 2 – 15 червня 2021 року Учасник відповідає на тестові питання за темою продуктів Дефлю, шляхом заповнення опитувальника в гугл формі.

16 червня 2021 року всі учасники отримують через Viber месенджер оголошення результатів і нову гугл форму для наступного етапу.

Протягом 16 – 3 серпня  2021 року Учасник відповідає на тестові питання за темою продуктів Дефлю, шляхом заповнення опитувальника в гугл формі.

4 серпня 2021 року всі учасники отримують через Viber месенджер оголошення результатів.

Приз конкурсу є сертифікат Мейк ап вартістю 500 грн, загалом на 3 етапи 30 сертифікатів.

Головний приз – сертифікат Мейк ап вартістю 1000 грн.

3.3. Призи, подарунки та правила їх отримання

Всі учасники, які дали правильно відповіді на 90 % запитань опитувальника в гугл формі отримують ПОДАРУНОК Дефлю Захист Руки  1 упаковку та беруть участь у розіграші ПРИЗУ.

Приз конкурсу є 1 сертифікат Мейк ап вартістю 500 грн, загалом на 3 етапи 30 сертифікатів.

Головний приз – сертифікат Мейк ап вартістю 1000 грн.

4.1. Подарунки передаються Переможцям Конкурсу протягом 14 робочих днів з дня оголошення результатів Конкурсу за адресою Чорновола, 43, м. Вишневе, Київська область.

Серед учасників, правильно відповіших на 90 % питань, визначення переможців для призу буде відбуватися за допомогою генератора випадкових чисел Random.org.

Головний приз розігрується серед учасників, хто прийняв участь у 3 етапах та правильно відповів на 90 % питань кожного етапу. Визначення переможця для призу відбувається за допомогою генератора випадкових чисел Random.org.

Передача призу та головного призу відбувається шляхом передачі коду сертифікату Viber месенджером.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.

5.1. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої Організатору інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Організатор Конкурсу дає гарантію, що під час збору, обробки та подальшого використання отриманої інформації вони дотримуватимуться всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовуватимуть всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надаватимуть її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. Обмеження.

6.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6.2. Організатор не несе відповідальності за нездатність Учасника Конкурсу отримати Подарунок не з вини Організатора.

6.3. Організатор зберігає за собою право не вступати та не вести будь-які переговори з Учасниками, окрім Приватних повідомлень.

6.4. Усі результати Конкурсу та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.5. Грошова чи будь-яка інша компенсація за відмову Учасника Конкурсу від отримання Подарунку не надається.

6.6. Учасник Конкурсу не має права передати своє право на отримання Подарунку третім особам.

6.7. Організатор не виступає суб’єктом правовідносин, котрі виникають у зв’язку із використанням Учасником Конкурсу Подарунка, а також за будь-яких інших обставин, що можуть виникнути у зв’язку із використанням Подарунка.

6.8. Учасники погоджуються, що Організатор та їх посадові особи, керівництво, співробітники, представники та агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків або будь-якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо чи опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання або невикористання Подарунка та/або участі в Конкурсі, та не вступають в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.

7. Інші умови.

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Конкурсі всі Учасники Конкурсу погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.2. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника Конкурсу від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Подарунку. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації.

7.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, у тому числі транспортних і телефонних, понесених Учасником під час участі в Конкурсу.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.5. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Конкурсу і прав на отримання Подарунків. Організатор Конкурсу не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.6. Процедура визначення отримувачів Подарунків не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику грою і не переслідує мети отримання прибутку.

7.7. Для організації та проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за перебігом Конкурсу Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.8. Приймаючи умови цих Правил, Учасник підтверджує, що він прочитав, зрозумів і приймає всі умови і положення цих Правил.

7.9. У випадку якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних Правил, він повинен відмовитись від участі в Конкурсі.

7.10. Беручи участь в Конкурсі, Учасник беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями цих Правил.

Прокрутка до верху